Přestavba průsečné křižovatky na okružní

Avion Shopping Park

Inter IKEA Centre Česká republika, s r.o.

10.500.000,- Kč

7/2010 – 8/2010

Naše společnost provedla stavbu „Avion Shopping Park – přestavba průsečné křižovatky na okružní “ formou na klíč“.

V průběhu výstavby kruhové křižovatky byla provedena demontáž stávajících chodníků, přemístění reklamních panelů a stožárů VO, v místě svahu vybudována gabionová zeď, dále byly vybudovány nové kabelové rozvody (včetně protlaků, řízených a neřízených), přeložky inženýrských sítí (STL plynovod), chodníky (zámková dlažba), rozšíření stávající komunikace v místě nově vybudovaného kruhového objezdu (pokládka obrub a žulových kostek), násyp nových konstrukčních vrstev, odvodnění komunikace, s konečnými živičnými povrchy, úpravy stávajícího kruhového objezdu, vše ukončeno vegetačními úpravami. Firmou byly provedeny veškeré předepsané zkoušky a realizace probíhala dle předložených technologických postupů a v rámci schváleného časového harmonogramu. Společnost ARCHISTAV projekty a stavby s.r.o. provedla výše popsané práce kvalitativně i kvantitativně na velmi vysoké úrovni a s velice operativním přístupem k řešení vznikajících problémů. 
Veškeré práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo. Sjednané dílo bylo provedeno v souladu s požadavky objednatele, odpovídalo technickým požadavkům, bylo řádně dokončeno a převzato bez vad a nedodělků.

Průběh projektu