Realizace

Silnice I/56 Ostrava – prodloužená Místecká I. a II. Stavba, C 556.2 – Přeložka parovodu MST 300/100, km 1,480/ montáž 2ks železobetonových šachet.

Zákazník: HOMOLA a.s.

Finanční objem 2.000.000,- Kč

Termín realizace 5/2010 – 6/2010

Byly provedeny přípravné práce pro budoucí vedení horkovodního řádu ve správě Dalkia ČR pod novou komunikací. Na každé straně budoucí komunikace byly provedeny monolitické horkovodní šachty včetně dvou výstupních otvorů, šachty byly zaizolovány a vystrojeny rošty a žebříky z kompozitových materiálů . Dále byla provedena stavební připravenost pro položení chrániček mezi šachty (dodávka objednatele), tzn. výkop rýhy v místě budoucí komunikace hutnící zkoušky základové spáry a po pokládce potrubí zpětný vrstvený zásyp včetně hutnících zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu ŘSD. Sjednané dílo bylo provedeno v souladu s požadavky objednatele, odpovídalo technickým požadavkům, bylo řádně dokončeno a převzato bez vad a nedodělků.

Sachty_dalnice_9Sachty_dalnice_8Sachty_dalnice_7Sachty_dalnice_6

 

Rekonstrukce administrativní budovy společnosti Best-Beta.a.s.

Zákazník: BEST-BETA a.s., závod Ostrava Hrabová

Finanční objem 6.500.000,- Kč

Termín realizace 2/2010 – 6/2010

V rámci výše popsané stavby prováděla naše společnost kompletní dodávku a montáž ytongových příček, včetně elektroinstalací a zdravotně technických instalací, omítek, obkladů, dlažeb, dveří, sádrokartonů, prosklených stěn, maleb a koberců. Sjednané dílo bylo provedeno v souladu s požadavky objednatele. Odpovídalo technickým požadavkům, bylo řádně dokončeno v předem stanoveném termínu a bylo převzato bez vad a nedodělků.

Beta_as_administrativni_1Beta_as_administrativni_3Beta_as_administrativni_2

 

Avion Shopping Park – přestavba průsečné křižovatky na okružní

Zákazník: Inter IKEA Centre Česká republika, s r.o.

Finanční objem 10.500.000,- Kč

Termín realizace 7/2010 – 8/2010

Naše společnost provedla stavbu „Avion Shopping Park – přestavba průsečné křižovatky na okružní “ formou na klíč“. V průběhu výstavby kruhové křižovatky byla provedena demontáž stávajících chodníků, přemístění reklamních panelů a stožárů VO, v místě svahu vybudována gabionová zeď, dále byly vybudovány nové kabelové rozvody (včetně protlaků, řízených a neřízených), přeložky inženýrských sítí (STL plynovod), chodníky (zámková dlažba), rozšíření stávající komunikace v místě nově vybudovaného kruhového objezdu (pokládka obrub a žulových kostek), násyp nových konstrukčních vrstev, odvodnění komunikace, s konečnými živičnými povrchy, úpravy stávajícího kruhového objezdu, vše ukončeno vegetačními úpravami. Firmou byly provedeny veškeré předepsané zkoušky a realizace probíhala dle předložených technologických postupů a v rámci schváleného časového harmonogramu. Společnost ARCHISTAV projekty a stavby s.r.o. provedla výše popsané práce kvalitativně i kvantitativně na velmi vysoké úrovni a s velice operativním přístupem k řešení vznikajících problémů. Veškeré práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo. Sjednané dílo bylo provedeno v souladu s požadavky objednatele, odpovídalo technickým požadavkům, bylo řádně dokončeno a převzato bez vad a nedodělků.

IKEA_kruhovy_objezd_4IKEA_kruhovy_objezd_3IKEA_kruhovy_objezd_2IKEA_kruhovy_objezd_1

Oprava podlahové desky

Zákazník: Inter IKEA Centre Česká republika, s r.o.

Finanační objem 30.000.000,- Kč

Termín realizace 2/2010 – 4/2010

Oprava podlahové desky byla provedena formou „na klíč“, při stavbě byly prováděny tyto činnosti : Demontáž a montáž technologií, demontáž stávající drátkobetonové podlahy včetně spodních konstrukčních vrstev v prostorách bývalé prodejny Hypernova, provedení mikropilot pro provedení prefa dilatační zátěžové lávky, statické zajištění odhalených sloupů, násyp nových konstrukčních vrstev, položení nové ležaté splaškové a dešťové kanalizace, provedení nové drátkobetonové desky. Včetně přeložek inženýrských sítí a provedení výtahové a schodišťové desky. Zároveň byly provedeny veškeré předepsané zkoušky a realizace probíhala dle předložených technologických postupů a v rámci schváleného časového harmonogramu. Společnost ARCHISTAV projekty a stavby s.r.o. provedla výše popsané práce kvalitativně i kvantitativně na velmi vysoké úrovni a s velice operativním přístupem k řešení vznikajících problémů, které se během výstavby vyskytly, se zasadila o narovnání termínového deficitu, který by byl za normálních okolností nevyhnutelný. Veškeré práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo. Sjednané dílo bylo provedeno v souladu s požadavky objednatele, odpovídalo technickým požadavkům, bylo řádně dokončeno a převzato bez vad a nedodělků.

IKEA_podlaha_2IKEA_podlaha_1IKEA_podlaha_3

Výtopna „U Korýtka“

Zákazník: Statutární město Ostrava, Mob Ostrava Jih

Finanční objem 5.000.000,- Kč

Termín realizace 4/2010 – 5/2010

Provedení částečné demolice bývalé výtopny u korýtka, včetně nového zastřešení schodiště a 1.NP částečně demolované budovy, taktéž vybudování nové podzemní přípojky NN vše dle předané PD a schválených změn. V rámci popsaných částí bylo nutné demontovat stávající technologií (zejména velkoobjemové pece) a ubourat část budovy za plného provozu nebourané části, dále bylo provedeno zastřešení zbývající části nebouraného objektu pultovou střechou a zastřešení schodiště(košické plechy, beton, hydro izolace). Sjednané dílo bylo provedeno v souladu s požadavky objednatele, odpovídalo technickým požadavkům, bylo řádně dokončeno a převzato bez vad a nedodělků.

korytko3korytko2korytko

Sociální služby pro seniory Olomouc – stavební úpravy bytových jader

Zákazník: MEKOS GROUP a.s.

Finanční objem 3.500.000,- Kč

Termín realizace 1/2010 – 10/2010

Předmětem díla byly stavební úpravy 78 bytových jader. Stará umakartová bytová jádra byla vybourána včetně stávajících stupačkových rozvodů, byly upraveny stavební otvory pro nové umístění dveří osazeny zárubně a dodány nové dveře, součásti těchto úprav byly veškeré zednické a obkladačské práce, kompletní malby rekonstruovaných bytových jednotek a spojovací chodby, jádrové vrtání prostupů mezi patry a úpravy odvětrávacích komínků na střeše domu. Všechny tyto práce byly prováděny za trvalého provozu domu pro seniory, tzn. lokalizace prašnosti, hluku a koordinace s nájemníky. Sjednané dílo bylo provedeno v souladu s požadavky objednatele, odpovídalo technickým požadavkům, bylo řádně dokončeno a převzato bez vad a nedodělků.

Olomouc_bytove_jadra_4Olomouc_bytove_jadra_3Olomouc_bytove_jadra_2Olomouc_bytove_jadra_1