Oprava podlahové desky

Avion Shopping Park

Inter IKEA Centre Česká republika, s r.o.

30.000.000,- Kč

2/2010 – 4/2010

Oprava podlahové desky byla provedena „na klíč“. 

Při stavbě byly prováděny tyto činnosti: Demontáž a montáž technologií, demontáž stávající drátkobetonové podlahy včetně spodních konstrukčních vrstev v prostorách bývalé prodejny Hypernova, provedení mikropilot pro provedení prefa dilatační zátěžové lávky, statické zajištění odhalených sloupů, násyp nových konstrukčních vrstev, položení nové ležaté splaškové a dešťové kanalizace, provedení nové drátkobetonové desky. Včetně přeložek inženýrských sítí a provedení výtahové a schodišťové desky.

Zároveň byly provedeny veškeré předepsané zkoušky a realizace probíhala dle předložených technologických postupů a v rámci schváleného časového harmonogramu. 
Společnost ARCHISTAV projekty a stavby s.r.o. provedla výše popsané práce kvalitativně i kvantitativně na velmi vysoké úrovni a s velice operativním přístupem k řešení vznikajících problémů, které se během výstavby vyskytly, se zasadila o narovnání termínového deficitu, který by byl za normálních okolností nevyhnutelný.

Veškeré práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo. Sjednané dílo bylo provedeno v souladu s požadavky objednatele, odpovídalo technickým požadavkům, bylo řádně dokončeno a převzato bez vad a nedodělků.

Průběh projektu